Pakistan-Bulk-Natural-Rock-Himalayan-Crystal-Salt

来自巴基斯坦矿山PMDC的岩盐矿 Láizì bājīsītǎn kuàngshān PMDC de yányán kuàng

盐块
Yán kuài 大片喜马拉雅岩盐灯,用于复制灯的制作和形状
Dàpiàn xǐmǎlāyā yányán dēng, yòng yú fùzhì dēng de zhìzuò hé xíngzhuàng

来自巴基斯坦矿山PMDC的岩盐矿
Láizì bājīsītǎn kuàngshān PMDC de yányán kuàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.